Vilkår for levering av elektrisk kraft til privatpersoner

 

Kontraktsvilkår

1. Generelt
1.1. Bestilling av strømavtaler foretas skriftlig på aktuelt bestillingsskjema.
1.2. Avbestilling av strømavtaler med oppsigelsesfrist foretas skriftlig.
1.3. Avtaler med bindingstid medfører gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp hvis kunden ikke ønsker å betale gebyr for avbrudd av avtale, se pkt.3.8.
1.4. Kunden gir Fredrikstad EnergiSalg fullmakt til å si opp eventuell nåværende kraftavtale og sørge for de nødvendige formaliteter mot kundens netteier m.m.

2. Leveringsvilkår
2.1. Normalt gjelder standard leveringsavtale fra bransjeorganisasjonen for energiverk - Energi Norge, såfremt ikke annet fremgår av den enkelte avtale eller her angitte betingelser. Prisvarsling i tråd med retningslinjene for flytende kraftpris benyttes ikke av Fredrikstad EnergiSalg (FES) på grunn av etterskuddsvis prissetting.
2.2. Uttak av strøm refereres til det enkelte anlegg i strømavtalen.
2.3. Kundens betalingsvilkår følger de til enhver til gjeldene vilkår fra Fredrikstad EnergiSalg. For tiden betyr det akontobeløp basert på forventet forbruk hvert kvartal med årsoppgjør for kunder med årsforbruk mindre enn 8.000 kWh. Kunder med årsforbruk større enn 8.000 kWh avregnes annenhver måned basert på faktiske avlesninger. Forøvrig kan kunder i Fredrikstad EnergiNett konsesjonsområde også velge etterskuddsvis månedlig fakturering under gitte forutsetninger (se www.fen.no).
2.4. Dersom et kundeforhold som er basert på en tidsbegrenset strømavtale avsluttes, vil kunden automatisk bli overført til strømavtalen Vektærn inntil hun/han eventuelt velger en annen strømavtale.
2.5. Kraftprisen for strømproduktet Vektærn fastsettes etterskuddsvis hver måned som et resultat av Fredrikstad EnergiSalgs forvaltning inklusive Fredrikstad EnergiSalgs margin. Avtalen har en prisgaranti for vinterhalvåret. Strømavtalen har forvaltning som består av Fredrikstad EnergiSalg sin innkjøpspris inklusive kjøpsadministrasjon for finansiell og fysisk handel, som sikres finansielt etter grundige analyser av kraftmarkedet. Prisopplysninger finnes på strømfakturaen og på vår webside. Avtalen har ingen bindingstid hvis annet ikke er avtalt.
2.6. FastPris har følgende betingelser: Avtalen gjelder fast pris på kraft. Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden uten et avbruddsgebyr (se pkt. 3.8). Vi tar forbehold om endringer i fastprisen frem til bestilling er mottatt.
2.7. InnkjøpsPris har følgende betingelser: Avtalen baseres på vår innkjøpspris fra kraftbørsen, som er et veid gjennomsnitt av spotprisen time for time. Avtalen har ingen bindingstid hvis annet ikke er avtalt.
2.8. wwwSpot har følgende betingelser: Avtalen baserer på månedsmiddelpris fra NordPool / kraftbørsen. Avtalen forutsetter elektronisk kommunikasjon, og baseres på at avtalegiro og efaktura benyttes. Alternativt er et gebyr på 59 kr for manglende avtalegiro, og 59 kr for manglende efaktura (inkl. mva).

2.9. Grønt Valg har følgende betingelser: Avtalen selges til husholdningskunder med en strømavtale fra Fredrikstad EnergiSalg til kr. 1,50 pr. dag inkl. mva. Fredrikstad EnergiSalg kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende kundens forbruk. Av kundeinnbetalingen går 100 kr/år til lokale investeringer i fornybar energi og miljøtiltak. Kunden har rett til inntil 1 times energirådgivning pr.år. Avtalen har ingen bindingstid.

2.10. Absolutt Spot har følgende betingelser: Avtalen baseres på månedsmiddelpris fra NordPool/kraftbørsen, og har et fastbeløp på 59 kr inkl.mva pr. måned. Lovpålagte elsertifikater tilkommer. InnkjøpsPrisen er basert på områdepris for kraft i Oslo/NO1, eller i områdepris Kristiansand/NO2 hvis anlegget er lokalisert i dette geografiske området.
Avtaler om Absolutt Spot som inngås etter 1. desember 2018 har følgende betingelser: Avtalen baseres på månedsmiddelpris fra NordPool/kraftbørsen, og har et fastbeløp på 49,50 kr inkl.mva pr. måned. Påslag kr. 2,5 øre/kWh. Lovpålagte elsertifikater tilkommer.

2.11. Absolutt Fritid har følgende betingelser: Avtalen baseres på månedsmiddelpris fra NordPool/kraftbørsen, og har et fastbeløp på 0 kr inkl.mva pr. måned + påslag kr. 0,07 pr. kWh. Forutsetter Trygg El Garanti kr.1.- pr.dag. Avtalen må kombineres med strømavtale på primærbolig. Avtalen inkluderer også vår råvarepris på innkjøp av lovpålagte elsertifikater. InnkjøpsPrisen er basert på områdepris for kraft i Oslo/NO1, eller i områdepris Kristiansand/NO2 hvis anlegget er lokalisert i dette geografiske området.

2.12. Nye kunder som tilkommer i vinterhalvåret og velger strømavtalen Vektærn, kan ved stor pågang bli liggende på vår strømavtale InnkjøpsPris frem til ny garanti foreligger.
2.13. Fredrikstad EnergiSalg forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne nekte leveranser eller kreve forhåndsbetaling/garanti fra kunden der det foreligger saklig grunn til dette.
2.14. Oppstart av ny avtale gjennomføres så hurtig som mulig i henhold til regelverk for nettselskaper. Interne / lokale flyttinger foretas øyeblikkelig med kun administrativ ventetid, mens kunder med andre netteier enn Fredrikstad EnergiNett/Norgesnett følger lokal netteiers regler, normalt 6 virkedager.


3. Særvilkår
3.1. Fredrikstad EnergiSalg tar forbehold om endringer av offentlige avgifter, tillegg av nye avgifter og endringer i rammebetingelsene for kraftomsetning.
3.2. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder alle prisene kostnader til kjøp av elsertifikater. Se www.nve.no for mer informasjon.
3.3. Ved flytting følger kraftavtalen kunden.
3.4. Strømavtalene har et fastledd som pr. 1. desember 2018 er på 49,50 kr/mnd inkl.mva. Beløpet utgjør ved et årsforbruk på respektive 10.000 kWh (5,94 øre), 20.000 kWh (2,97 øre), og ved 30.000 kWh (1,98 øre).
3.5. Fredrikstad EnergiSalg kan med 14 dagers varsel ved direkte skriv, endre priselementer og /eller avtalevilkår her angitt.
3.6. Inkasso skjer i samsvar med lov av 13.mai 1988 nr.26 (inkassoloven). Dette gjelder betalingsadministrasjon, purringer, betalingsavtaler og stenging. Fredrikstad EnergiSalg forbeholder seg også retten til å benytte eksternt firma for innkreving og vil kunne selge kundefordringer.
3.7.Ved offentlig regulering av kraftmarkedet gjelder spesielle forhold. VinterGarantien gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak hjemlet i kap. 5 A i Energiloven av 29.06.1990 nr.50, og disse tiltakene påvirker Fredrikstad EnergiSalgs betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Fredrikstad EnerigSalgs webside om ny pris m.m. VinterGarantien vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de generelle vilkårene i punkt 3.1.
3.8. Avtaler med bindingstid kan avsluttes før sluttdato for avtalen. Kunden må dekke den ekstra administrative kostnaden for dette gjennom et avbruddsgebyr som for tiden er kr 479,- eks.mva. Ved avbrudd av strømavtaler med finansielle forpliktelser for Fredrikstad EnergiSalg, vil kunde i tillegg til avbruddsgebyret, bli etterfakturert eventuelt tap som påføres selskapet. Denne beregningen vil bli foretatt så snart det er praktisk mulig. Normalt vil beregning av tap/gevinst utføres hver måned. I visse tilfeller vil det være aktuelt å vente til resultatet av kraftkjøpet for tidsrom avtalen gjelder er klart.
3.9. Kunder har angrerett i henhold til bestemmelsen i lov om angrerett.
3.10. Vår innkjøpspris er i utgangspunkt basert på områdepris for kraft i Oslo / NO1, eller i områdepris Kristiansand/NO2 hvis anlegget er lokalisert i dette geografiske området.
3.11. Fra 1.oktober 2013 innføres elektronisk fakturering som standard. De av våre kunder som ikke ønsker fakturaen levert via eFaktura eller epost blir belastet et tillegg for tilsendt papirfaktura. Kostnaden pr. 1. januar 2017 er 47,20 kr eks.mva.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst send en e-post til kundeservice@fes.no eller ring oss på tlf.nr. 69 030 100.