Vilkår for levering av elektrisk kraft til medlemmer av Habo

 

Kontraktsvilkår

1. Generelt
1.1. Bestilling av strømavtaler foretas skriftlig på aktuelt bestillingsskjema.
1.2. Avbestilling av strømavtaler med oppsigelsesfrist foretas skriftlig.
1.3. Avtaler med bindingstid medfører gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp hvis kunden ikke ønsker å betale gebyr for avbrudd av avtale, se pkt.3.8.
1.4. Kunden gir Fredrikstad EnergiSalg fullmakt til å si opp eventuell nåværende kraftavtale og sørge for de nødvendige formaliteter mot kundens netteier m.m.

2. Leveringsvilkår
2.1. Normalt gjelder standard leveringsavtale fra bransjeorganisasjonen for energiverk - EBL, såfremt ikke annet fremgår av den enkelte avtale eller her angitte betingelser. Prisvarsling i tråd med retningslinjene for flytende kraftpris benyttes ikke av Fredrikstad EnergiSalg (FES) på grunn av etterskuddsvis prissetting.
2.2. Uttak av strøm refereres til det enkelte anlegg i strømavtalen.
2.3. Kundens betalingsvilkår følger de til enhver til gjeldene vilkår fra Fredrikstad EnergiSalg.
2.4. Dersom et kundeforhold som er basert på en tidsbegrenset strømavtale avsluttes, vil kunden automatisk bli overført til strømavtalen Habo-Trygg inntil hun/han eventuelt velger en annen strømavtale.
2.5. Kraftprisen for strømproduktet Habo-Trygg fastsettes etterskuddsvis hver måned som et resultat av Fredrikstad EnergiSalgs forvaltning inklusive Fredrikstad EnergiSalgs margin. Avtalen har en prisgaranti for vinterhalvåret. Strømavtalen har forvaltning som består av Fredrikstad EnergiSalg sin innkjøpspris inklusive kjøpsadministrasjon for finansiell og fysisk handel, som sikres finansielt etter grundige analyser av kraftmarkedet. Prisopplysninger finnes på strømfakturaen. Avtalen har ingen bindingstid hvis annet ikke er avtalt.
2.6. Habo-Spot har følgende betingelser: Avtalen baseres på vår innkjøpspris fra kraftbørsen, som er et veid gjennomsnitt av spotprisen time for time. Avtalen har ingen bindingstid hvis annet ikke er avtalt.
2.7. Nye kunder som tilkommer i vinterhalvåret og velger strømavtalen Habo-Trygg, kan ved stor pågang bli liggende på vår strømavtale Habo-Spot frem til nye garanti foreligger.
2.8. Fredrikstad EnergiSalg forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne nekte leveranser eller kreve forhåndsbetaling/garanti fra kunden der det foreligger saklig grunn til dette.
2.9. Oppstart av ny avtale gjennomføres så hurtig som mulig i henhold til regelverk for nettselskaper. Interne / lokale flyttinger foretas øyeblikkelig med kun administrativ ventetid, mens kunder med andre netteier enn Fredrikstad EnergiNett følger lokal netteiers regler, normalt 6 virkedager.

3. Særvilkår
3.1. Fredrikstad EnergiSalg tar forbehold om endringer av offentlige avgifter, tillegg av nye avgifter og endringer i rammebetingelsene for kraftomsetning.
3.2. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder alle prisene kostnader til kjøp av elsertifikater. Se www.nve.no for mer informasjon.
3.3. Ved flytting følger kraftavtalen kunden.
3.4. Fredrikstad EnergiSalg kan med 1 måneds varsel ved kunngjøring, ved informasjon på denne websiden direkte, eller ved direkte skriv, endre priselementer og /eller avtalevilkår her angitt.
3.5. Inkasso skjer i samsvar med lov av 13.mai 1988 nr.26 (inkassoloven). Dette gjelder betalingsadministrasjon, purringer, betalingsavtaler og stenging. Fredrikstad EnergiSalg forbeholder seg også retten til å benytte eksternt firma for innkreving og vil kunne selge kundefordringer.
3.6.Ved offentlig regulering av kraftmarkedet gjelder spesielle forhold. VinterGarantien gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak hjemlet i kap. 5 A i Energiloven av 29.06.1990 nr.50, og disse tiltakene påvirker Fredrikstad EnergiSalgs betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Fredrikstad EnerigSalgs webside om ny pris m.m. VinterGarantien vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas. Dette punktet erstatter de generelle vilkårene i punkt 3.1.
3.7. Avtaler med bindingstid kan avsluttes før sluttdato for avtalen. Kunden må dekke den ekstra administrative kostnaden for dette gjennom et avbruddsgebyr som for tiden er kr 479,- eks.mva. Ved avbrudd av strømavtaler med finansielle forpliktelser for Fredrikstad EnergiSalg, vil kunde i tillegg til avbruddsgebyret, bli etterfakturert eventuelt tap som påføres selskapet. Denne beregningen vil bli foretatt så snart der praktisk mulig. Normalt vil beregning av tap/gevinst utføres hver måned. I visse tilfeller vil det være aktuelt å vente til resultatet av kraftkjøpet for tidsrom avtalen gjelder er klart.
3.8. Kunder har angrerett i henhold til bestemmelsen i lov om angrerett.
3.9. Vår innkjøpspris er for de fleste av våre kunder basert på områdepris for kraft i Oslo / NO1. Kunder som har en kontrakt om kraftleveranse i et annet prisområde vil få den lokale innkjøpsprisen som grunnlag for prisberegningen.
3.10. Fra 1.oktober 2013 innføres elektronisk fakturering som standard. De av våre kunder som ikke ønsker fakturaen levert via eFaktura blir belastet et tillegg for tilsendt papirfaktura. Kostnaden per 1. november 2014 er 31,20 kr eks.mva.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst send en e-post til kundeservice@fes.no eller ring oss på tlf.nr. 815 69 300.